תקנון הרכישה באתר

 

התקנון הינו בין אייל כהן ,שהינו הבעלים של האתר woodlee.co.il, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר. 

 

כללי

 

1. האתר נמצא בבעלות אייל כהן מ woodlee עיצובים בעץ, להלן בעל האתר, ומנוהל על ידו.

2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. 

3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל       דבר ועניין.

5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך            מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה לצרכים שיווקים ו/או לבטל הזמנה/קופון כלשהו וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי    וללא הודעה מראש ו/או בכתב.

7. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.

8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

 מוצרים ואספקתם

 

1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.

2. בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.

3. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על דחיית אספקת המוצר  בזמן סביר.

4 בעל האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, באם בוצעה באמצעות משלוח לכתובת כפי שהוקלדה בדף המכירה.

5. בעל האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

5.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. 

5.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות לשם לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

5.3 כל סיבה שאינן בשליטת בעל האתר.

6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאי לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום            מראש עם הלקוח.

7. במידה ומוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

 

 אופן הרכישה באמצעות אתר האינטרנט

 

1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף המכירה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על         מסירת כל הפרטים במדויק.

3. הרכישה אפשרית באמצעות הזמנה טלפונית,העברה בנקאית, או שימוש בכרטיס אשראי בתוקף.

 4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור         אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

5. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.

6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה.       לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה         בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה. 

 

 

ביטול עסקה 

 

1. ביטול עסקה ייעשה תוך 5 ימים מקבלת המוצר.

2.  הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.

3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן     יושב לו תוך 5 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי             ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 5 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

7. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

8. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.

9. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין           הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא                              פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.

10. דמי ביטול - בתוך 5 ימים ,מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור            של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את                  המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.

 

ביטול מכירות מצד בעל האתר.

 

1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

 

אבטחה ופרטיות 

 

1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

 

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל woodlee4u@gmail.com 

 

         

 

      

צרו קשר

שלח

תודה על פנייתכם נציגנו יצרו עמכם קשר בהקדם.

מייל:

 

שדה חובה

טלפון:

 

שדה חובה

שם:

 

שדה חובה

איזורי שילוח חריגים